"Освіта для збалансованого розвитку"

  (Автор Бондзюх Н.Б.) Головна причина появи освіти для збалансованого (сталого) розвитку (ОСР) – це усвідомлення необхідності змін в освітній парадигмі з метою подальшого сталого розвитку суспільства, економіки на збереження навколишнього середовища. Освіта сталого розвитку передбачає перехід такої економічно та соціально орієнтованої моделі навчання, в основі якої мають бути широкі міждисциплінарні знання, котрі базуються на комплексному підході до розвитку суспільства, які дають змогу ухвалювати і впроваджувати рішення на місцевому та глобальному рівнях, спрямованих на підвищення якісного рівня життя, що не загрожують можливостям наступних поколінь задовольняти свої потреби.
  Мета та основні завдання освіти для сталого розвитку були сформульовані під час проведення конференцій, самітів, форумів у різних країнах та в різні роки. У 2002 р. відбувся Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку у Йоганнесбурзі; в грудні 2002 р. Генеральною Асамблеєю прийнята Резолюція «Про Декаду ООН з освіти для сталого розвитку, починаючи з 1 січня 2005 року» (2005 - 2015); постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 634 затверджено «Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003–2015 роки».
  Сталий розвиток (від англ. sustainable development ) – стабільний спрямований, збалансований розвиток економічної та соціальної сфер при раціональному використанні екологічних ресурсів.
  Стале суспільство - це суспільство, яке зберігається протягом життя багатьох поколінь і характеризується далекоглядністю, гнучкістю і мудрістю, за якої не руйнуються його фізичні чи соціальні системи життєзабезпечення.
  Мета освіти для сталого розвитку:
  - формування мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідні смисложиттєві цінності і пріоритети,
  - поетапний гармонійний та збалансований розвиток всебічно освіченої соціально активної особистості, яка має світогляд, сформований на основі моральних принципів та норм, що забезпечують готовність до соціально–відповідальної поведінки і безперервної освіти.
  Складовими змісту освіти для сталого розвитку є:
  • якість життя, соціальна справедливість та рівноправність;
  • збереження різноманіття: культурного, соціального та біологічного;
  • взаємозв'язок: у суспільстві, економіці та довкіллі;
  • усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями;
  • громадянська позиція, права та обов'язки громадян;
  • потреби та права майбутніх поколінь на якісне життя.
  Сталий розвиток визначено ключовим принципом усіх політик країн ЄС.
  Входження України до європейського освітнього простору передбачає інтеграцію основних засад сталого розвитку у зміст освіти.
  Освіта повинна формувати цінності, ставлення людини до себе та довкілля, стиль життя, активну життєву позицію – тобто все, що необхідне для забезпечення сталого майбутнього.
  Екологічна освіта була передумовою виникнення освіти для сталого розвитку та стала її базою.
  Зараз освіта для сталого розвитку охопила всі сфери діяльності людини і уособлює значно ширше поняття, ніж екологічна освіта.
  Головними інструментами з впровадження освіти для сталого розвитку є:
  діалог: налагодження взаєморозуміння та постійного діалогу між викладачем та учнями;
  навчання: розвиток нових знань, навичок та вмінь для заохочення практики сталості у різних сферах життя людини;
  інформування: доступ до інформації з питань сталого розвитку та стану довкілля;
  маркетинг: зміни в поведінці кожної людини на користь сталості.
  Загальна культура молоді і педагогів у питаннях природозбереження, регуляції відносин у суспільстві значно покращиться, якщо система навчання та виховання в інтересах сталого розвитку зможе забезпечити культурологічний підхід до формування змісту випереджаючої освіти як цілісного педагогічного процесу з постійним підвищенням соціальної домінанти сталості у системі Природа - Суспільство – Людина.
  Оскільки я викладаю предмети природничої підготовки, то відповідно у своїй педагогічній діяльності широко впроваджую еколого – естетичний напрям у навчально – виховному процесі підростаючого покоління. Умови креативності комплексу навчально - виховних заходів створюю з урахуванням культурних, соціальних та економічних аспектів життєдіяльності учня, особистісно-орієнтованого підходу, пріоритету гуманно - та екоцентричних цінностей, а також можливостей освітянського закладу інтеграції до європейського освітнього простору.
  Для кращого засвоєння певних чинників стосовно естетично – екологічного навчання та виховання використовую різні види, методи проведення занять, інтерактивні вправи, інформаційно – комунікаційні та комп’ютерні технології, створюю власні презентації, відеоролики, а також залучаю учнів до самостійного вирішення запропонованих питань, завдань.
  Адже засвоєння певного матеріалу спостерігається тоді, коли в комплексі вивчаються різні предмети та відповідно питання і завдання можна вивчати, вирішувати, порівнювати у різних аспектах.
  Учні під моїм керівництвом брали активну участь у різноманітних заходах:
   виховні години на теми: «Здорова планета - здоровий Ти!», «Екологічними стежинами Тернопілля», «Природно - заповідний фонд Тернопільської області», «Стежками геологічного минулого нашого краю», «Ріки нашого краю», «Енергозбереження - пріоритетний напрямок енергетичної політики та підвищення енергетичної безпеки України та світу», «Інноваційні енергоефективні технології та скорочення обсягів споживання традиційних видів палива, використання альтернативних джерел енергії», «Шляхи подолання екологічної кризи у світі та нашій країні», «Україна моя вишивана»;
   виховні заходи на теми: «Ми всі господарі природи, тож бережімо її вроду!», «Душа природи чуйна і ласкава», «Людино хто ти на Землі?» «Збережемо красу Землі для наших нащадків», «Подамо руку дружби природі», «Збережемо рідну Землю голубою і зеленою», «Що? Де? Коли?», «Захисти життя!» «Встати, суд іде!»;
   проекти на тему: «Добро починається з Тебе!»; «За здоровий спосіб життя», «Вода – це життя»;
   багаторазові переможці та учасники Всеукраїнських акцій, конкурсів: «Енергія і середовище»; проект «Samsung назустріч знанням. Школа майбутнього», «Intel Еко Україна», «Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого – натуралістичного напряму», «Здорова планета – здоровий ти», «Барви Дністра»;
   виставки на різну тематику екологічно – естетичного напряму.
  У своїй роботі із учнями я прагну досягти щоб учні зрозуміли про необхідність почуття прекрасного, про формування здорових естетичних смаків, про вміння правильно розуміти і цінувати красу і багатство рідної природи. Краще використовувати в цих цілях можливості кожного навчального предмета, застосовуючи сучасні інтерактивні інноваційні педагогічні технології та методи. Я виходжу з необхідності розглядати природу як об'єкт високосоціальної, морально - естетичної, духовної та матеріальної цінності.
  Усі зазначені аспекти даної роботи націлені на виконання положень
  про формування творчої, всебічно розвиненої особистості, завдань виховання
  дбайливого ставлення до природи, виховання нової людини, гідного будівельника і патріота своєї землі.
  Освіта має бути початковим елементом трансформації суспільства до сталого розвитку, який буде забезпечувати потре¬би людства у можливостях перетворювати свою уяву про сталий розвиток у реальність. Вона не тільки повинна надавати наукові та технічні знання, а й забезпечувати відповідну мотивацію, слу¬жити поясненням і здійснювати соціальну підтримку для форму¬вання навичок та їх використання. Ключовим завданням освіти у XXI ст. є розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє.
  Освіта для сталого розвитку – це основа нашого спільного сталого майбутнього.

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.